Ansøgningsprocedurer

Vurdering

Alle ansøgninger til Fonden Energi- og Miljødata vil først blive vurderet af sekretariatsledelsen. Ansøgninger som klart ligger udenfor formålet vil blive afvist. Afviste ansøgninger sendes til orientering til fondsbestyrelsen.
Ansøgninger som ligger indenfor området, eller perifert indenfor området, vil blive forelagt bestyrelsen til behandling.

Fælles for alle ansøgninger er, at de vurderes af branche/fageksperter i fondsbestyrelsen som kommer fra brancheorganisationer/fagområder indenfor området. Medlemmerne af fondens bestyrelse er anerkendte fageksperter med stærke forudsætninger for, at vurdere de ansøgte projekters kvalitet, gennemførlighed, nyhedsværdi og potentiale, samt ansøgeres kvalifikationer.

Processen fra start til slut

Ansøgninger til Fonden Energi- og Miljødata skal altid indsendes via fondens elektroniske ansøgningssystem. Indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. Bestyrelsen har typisk én til to måneder (alt efter antal og omfang af ansøgninger) til at evaluere ansøgningerne.

Fonden har habilitetsregler for at sikre, at kun habile bedømmere deltager i diskussionen af en given ansøgning, ligesom Fondens bestyrelse respekterer og overholder fortrolighedsforhold vedr. en given ansøgning. Fondens sekretariatsledelse påser, at bestyrelsen opfylder de rammer for evaluering og behandlingstid, som er fastsat af fondsbestyrelsen.

Svar til ansøger

Alle ansøgere får via e-mail svar på deres ansøgning indenfor ca. 2 måneder. Fonden Energi- og Miljødata begrunder generelt ikke afslag på ansøgninger.

Bevillingslisten som angiver ansøgere som har modtaget en bevilling, samt deres projekttitel og bevillingsbeløb, offentliggøres på Fondens hjemmeside. Fonden offentliggør IKKE ansøgninger, der har fået afslag.